KURZY ANGLIČTINY PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA ZŠ

Po špeciálnom prváckom kurze nasleduje v JC SpeakUp a Happy School séria kurzov určený pre ďalšie ročníky 1. stupňa ZŠ, ktoré sú už vo svojej podstate “klasickými kurzami angličtiny”, v ktorých sa okrem rozprávania v cudzom jazyku žiaci začínajú venovať aj gramatike, čítaniu a písaniu. Ale pretože sedemročné, ani 9-ročné dieťa ešte celkom nerozumie, “čo vlastne tá gramatika je” ani v slovenskom jazyku, všetky dávky anglickej gramatiky sú deťom v týchto kurzoch servírované formou hier, súťaží a interaktívnych aktivít, ktoré majú na každej hodine jediný cieľ – ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ dieťaťa v anglickom jazyku.

Vo všetkých kurzoch určených žiakom 1. stupňa ZŠ žiaci používajú okrem školských interaktívnych pomôcok aj učebnicu a pracovný zošit.

Vyučovanie majú 2x do týždňa a vyučovacia hodina trvá 60 minút.

UKÁŽKY VYUŽITIA INTERAKTÍVNEJ TECHNIKY NA HODINÁCH ANGLIČTINY: 

– upozornenie – videá sa niekedy načítavajú trošku dlhšie (ukážky sú prebraté zo stránok britishcouncil.sk a youtube.com)

PIESNE na rozširovanie slovnej zásoby: People work, Old Mc Donald had a farm, ZOO  – prebraté zo stránky www.britishcouncil.sk (upozornenie – video je načítavané trošku dlhšie)

VIDEÁ: Colours, Telling the time

GRAMATICKÉ CVIČENIA: can/ can´t

Okrem zdrojov z internetu (celá škola má wi-fi pripojenie), lektori využívajú na hodinách školské  interaktívne cvičenia, ktoré sú spracované presne pre potreby daného kurzu.

Increbible-English2
IMG_0511-done