HAPPY SCHOOL  v Poprade je detská jazyková škola, ktorá poskytuje širokej verejnosti od roku 2001 kvalitné kurzy angličtiny pre deti od najútlejšieho veku.

Počas každej hodiny (2-krát týždenne 60 minút) sa deti pomocou rôznych zábavných foriem práce učia používať anglický jazyk aktívne a veľmi skoro začínajú v angličtine uvedomelo komunikovať.

Dokopy 3 úrovne a 6 stupňov pre žiakov 1. stupňa ZŠ  dáva možnosť každému malému študentovi angličtiny pracovať vo vekovo aj vedomostne rovnocennom kolektíve spolužiakov, ktorý je vedený vysokoškolsky vzdelaným, skúseným a jazykovo zdatným lektorom-pedagógom. Navyše v každej úrovni sa deti, podľa dopredu dohodnutých pravidiel,  stretávajú aj s anglicky hovoriacim lektorom.

Vysoký počet kurzov ponúka aj viacej termínov v jednotlivých stupňoch a úrovniach.

Veľkou výhodou pre malých študentov a ich rodičov je aj „on-line spolupráca“ školy s rodinou, pri ktorej sú na našej stránke v časti ON-LINE INFO rodičia pravidelne raz mesačne informovaní o výsledkoch práce ich detí na hodinách angličtiny (testy a projekty) a o dochádzke…

Kurzy Detskej jazykovej školy HAPPY SCHOOL sú úzko prepojené s 2. úrovňou kurzov jazykového centra SpeakUp, v ktorej sú kurzy na vysokej úrovni zamerané na prípravu na medzinárodné jazykové certifikáty, ako sú napríklad FCE, CAE alebo IELTS, žiadané pri prijímaní na vysoké školy, aj pre nástup do zamestnania.

ZÁKLADNÉ ÚROVNE v HAPPY SCHOOL

VEK: 4 a 5 rokov

2×60 minút týždenne

VEK: 6 rokov

2×60 minút týždenne

VEK: 7-10 rokov

2×60 minút týždenne