GO ON !!

Začiatok série „certifikátových“ kurzov = prvé stupne, ktoré sú súčasťou prípravy na získanie medzinárodne platných certifikátov FCE alebo CAE.

1 polrok: 54 hodín
1 hodina: 90 minút
Týždenne: 2 x 90 min
Cena kurzu: 177 €

Kurz GO ON !! nadväzuje na vedomosti z kurzov angličtiny pre mladších žiakov v Happy School, v plnej miere ich využíva a nabáda:  POKRAČUJ !!…

Po štúdiu angličtiny v Happy School je jazyková úroveň študenta 1. stupňa ZŠ v porovnaní s rovesníkmi, ktorí sa učia angličtinu iba v základnej škole,  veľmi vysoká.

Žiak je schopný sa dohovoriť v obchode, v nekomplikovaných životných situáciách, dokáže jednoducho opísať,  čo vidí, alebo cíti…

V kurzoch pre 2. stupeň sa náročnosť na vedomosti ešte zvyšuje, rozširuje sa aktívna slovná zásoba, predlžujú sa texty, všetky aktivity spojené s počúvaním aj rozprávaním sú prispôsobené veku študenta 2. stupňa ZŠ, náskok sa zväčšuje…

Na každej vyučovacej hodine je dôraz kladený hlavne na komunikáciu. Hlavným lektorom v týchto kurzoch býva slovenský učiteľ, ktorý sa ale pravidelne strieda s native speaker-om (učiteľom z anglicky hovoriacej krajiny).  

Kurzy pre 2. stupeň ZŠ majú tri úrovne, vyučovanie prebieha 2x do týždňa po 90 minút. Na hodinách sa pracuje s učebnicou, pracovným zošitom, audio a video pomôckami a interaktívnou technikou.