VEDOMOSTNÉ STUPNE podľa Európskeho referenčného rámca

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGES – CEF

SPOLOČNÝ EURÓPSKY RÁMEC PRE JAZYKY

 • dokumnet bol vytvorený a prijatý Radou Európy (Council of Europe) v rokoch 1989 až 1996
 • vytvoril systémovú základňu pre získavanie a hodnotenie jazykových zručností a schopností
 • jeho hlavným cieľom je vytvoriť jednotné pravidlá pre postup pri učení sa cudzích jazykov a pri hodnotení dosiahnutých vedomostí v multilinguálnej Európe
 • v roku 2001 bol prijatý členskými štátmi Európskej Únie a vytvoril základ systému pre získavanie a overovanie jazykových zručností a schopností v celej Európe

Stupne – Levels

Spoločný európsky rámec (The Common European Framework) rozdeľuje študentov cudzích jazykov do troch hlavných skupín (A, B, C). Každá skupina sa delí na 2 stupne:

A – BASIC USER – Užívateľ cudzieho jazyka so základnými vedomosťami

 • A1 – Breakthrough
 • A2 – Waystage

B – INDEPENDENT USER – Samostatný /nezávislý užívateľ jazyka

 • B1 – Threshold
 • B2 – Vantage

C – PROFICIENT USER – Užívateľ spôsobilý používať cudzí jazyk profesionálne

 • C1 – Effective Operational Proficiency
 • C2 – MasteryA – ZÁKLADNÝ – ELEMENTÁRNY STUPEŇ OVLÁDANIA JAZYKA

A1 – Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

A2 – Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/. Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.B – STREDNÝ STUPEŇ – SAMOSTATNÉ OVLÁDANIE JAZYKA

B1 – Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach /škola, práca, voľný čas atď./. Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

B2 – Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.C – VYŠŠÍ STUPEŇ – KOMPETENTNÉ OVLÁDANIE JAZYKA

C1 – Schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame. Schopnosť vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov. Schopnosť používať jazyk v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu i vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného a obsiahleho prejavu ku komplexným problémom za použitia vhodných štylistických prostriedkov.

C2 – Schopnosť porozumieť prakticky všetko a bez problémov. Schopnosť zhrnúť informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť odôvodnenia a vysvetlenia. Schopnosť vyjadrovať sa spontánne, veľmi plynulo a presne, a to aj vďaka využívaniu jemných výrazových prostriedkov.YLE – YOUNG LEARNERS ENGLISH

Detskí študenti sa podľa systému Cambridge exams rozdeľujú na základe ich vedomostí a veku do troch úrovní:

 • STARTERS – najnižšia úroveň, patria do nej deti asi od 7 rokov, ktoré absolvovali okolo 100 hodín angličtiny
 • MOVERS – druhý stupeň náročnosti. Študenti angličtiny majú za sebou približne 175 hodín štúdia anglického jazyka.
 • FlYERS – ide o najvyšší detský stupeň. Detskí študenti, 11-12-roční, by mali mať za sebou asi 250 hodín jazykovej prípravy. Na tejto úrovni môžu absolvovať základnú cambridgskú skúšku KET – Key English Test.CAMBRIDGE EXAMS
CAMBRIDGESKÉ SKÚŠKY ZO VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY

Cambridgeské skúšky všeobecnej angličtiny (Cambridge exams in English for Speakers of Other Languages – ESOL) sú príležitosťou získať medzinárodne uznávané certifikáty, osvedčujúce úroveň znalosti angličtiny s celoživotnou platnosťou.

Skúšky sú zamerané na hodnotenie štyroch hlavných oblastí:

 • schopnosť porozumieť prečítanému textu (reading)
 • písanie (writing)
 • schopnosť porozumieť hovorenému slovu (listening)
 • verbálny prejav (speaking)

Existuje päť stupňov náročnosti týchto skúšok:

KET – KEY ENGLISH TEST (PODĽA ŠKÁLY RADY EURÓPY STUPEŇ A2)

Prvý stupeň, ktorý svedčí o tom, že študent ovláda všeobecnú angličtinu na základnej úrovni. Dosiahnutiu tejto úrovne predchádza približne 180 – 200 hodín štúdia.

PET – PRELIMINARY ENGLISH TEST (PODĽA ŠKÁLY RADY EURÓPY STUPEŇ B1)

Skúška zodpovedá úrovni mierne pokročilých a je zameraná na otestovanie vedomostí potrebných na zvládnutie rozličných spoločenských a pracovných situácií v anglicky hovoriacom prostredí. Predpokladaný rozsah štúdia na dosiahnutie tohto stupňa je približne 380 hodín.

FCE – FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (PODĽA RADY EURÓPY STUPEŇ B2)

Ide o pokročilú úroveň ovládania jazyka vo všetkých oblastiach. FCE je medzinárodne uznávanou skúškou akceptovanou vo sfére obchodu, priemyslu, pri kontakte s verejnosťou, na administratívne účely v bankovníctve, v leteckých spoločnostiach, v kulinárskej praxi a podobne. Akceptujú ju aj niektoré fakulty na slovenských univerzitách a iné inštitúcie. Doba prípravy na FCE si vyžaduje približne 600 hodín.

CAE – CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (PODĽA RADY EURÓPY STUPEŇ C1)

Označuje veľmi vysokú úroveň ovládania angličtiny a je vhodná pre tých, ktorí využívajú anglický jazyk na študijné alebo profesionálne účely. Dosiahnutie CAE stupňa je jedným z predpokladov pri zápise na väčšinu britských univerzít.

CPE – CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (PODĽA RE STUPEŇ C2)

Najvyšší stupeň Cambridgeských skúšok všeobecnej angličtiny. Ovládanie reči je takmer na úrovni osôb, ktorých materinským jazykom je angličtina.

Ak si chcete zistiť svoju úroveň angličtiny, na internete nájdete veľké množstvo ON-LINE TESTOV, ktoré dokážu odhadnúť pomerne presne vašu úroveň…

Môžete si napríklad vyskúšať urobiť tento rozraďovací test: TEST, 

alebo sa môžete prísť dať otestovať k nám, do JC SpeakUp.