[php mode=“new“ debug=0]

function ToAscii($Text) { // from utf-8 to ascii;
$a = array(„á“,“ä“,“č“,“ď“,“é“,“ě“,“ë“,“í“,“ľ“,“Ľ“,“ň“,“ó“,“ö“,“ô“,“ř“,“š“,“ť“,“ú“,“ů“,“ü“,“ý“,“ž“,“Á“,“Ä“,“Č“,“Ď“,“É“,“Ě“,“Ë“,“Í“,“Ň“,“Ó“,“Ö“,“Ř“,“Š“,“Ť“,“Ú“,“Ů“,“Ü“,“Ý“,“Ž“);
$b = array(„a“,“a“,“c“,“d“,“e“,“e“,“e“,“i“,“l“,“L“,“n“,“o“,“o“,“o“,“r“,“s“,“t“,“u“,“u“,“u“,“y“,“z“,“A“,“A“,“C“,“D“,“E“,“E“,“E“,“I“,“N“,“O“,“O“,“R“,“S“,“T“,“U“,“U“,“U“,“Y“,“Z“);
return str_replace($a, $b, $Text);
//$str2 = StrTr($str, „áäčďéěëíňóöřšťúůüýžÁÄČĎÉĚËÍŇÓÖŘŠŤÚŮÜÝŽ“, „aacdeeeinoorstuuuyzAACDEEEINOORSTUUUYZ“);
}

$Status = true;
if(!empty($_POST[‚Code‘])) {
if(is_readable(‚studenti.csv‘)) {
$Pipe = fopen(‚studenti.csv‘, ‚r‘);
$SearchStat = false;
while (($Line = fgetcsv($Pipe, 500000, ‚|‘)) !== FALSE) {
if(strtolower(ToAscii($_POST[‚Code‘])) == strtolower(ToAscii(trim($Line[2]).trim($Line[3])))) {
$Search[] = $Line;
$SearchStat = true;
}
}
fclose($Pipe);
if($SearchStat == false) { $Status = false; $Message = ‚Záznam s Vašim identifikačným kódom neexistuje.‘; }
} else { $Status = false; $Message = ‚Nie je možné overiť Váš identifikačný kód‘; }

}
else { $Status = false; $Message = ‚Nezadali ste identifikačný kód‘; }
if($Status == false) {
echo ‚<h3>‘.$Message.'</h3>‘;
?>
<br /><br />
<p class=“ajustify“>Po zadaní identifikačného kódu skladajúceho sa z priezviska a roku narodenia bez medzery, napr. Habera1958, dostanete informácie o študijnej skupine, čase vyučovania, info o dochádzke, výsledky testov a info o odovzdaných písomných prácach. </p>
<form name=“Data“ method=“post“ action=“https://speakup.sk/?page_id=2179″>
<fieldset>
<label>Váš identifikačný kód: </label><input type=“text“ name=“Code“ value=““ />
<input type=“submit“ value=“Odoslať“ />
</fieldset>
</form>
<?php
}
else {
for($i=0;$i<count($Search);$i++) {
echo ‚<h2>‘.$Search[$i][1].‘ ‚.$Search[$i][2].'</h2>‘;
echo ‚<h3>Rok narodenia: ‚.$Search[$i][3].'</h3>‘;
echo ‚<table border=“1″>‘;
echo ‚<tr><th style=“width: 200px“><strong>Skupina:</strong></th><td style=“width: 200px“>‘.$Search[$i][4].'</td></tr>‘;
echo ‚<tr><th><strong>Poplatok:</strong></th><td>‘.$Search[$i][5].‘ </td></tr>‘;
echo ‚<tr><th><strong>Číslo účtu:</strong></th><td>‘.$Search[$i][6].'</td></tr>‘;

echo ‚<tr><th><strong>Vyučovanie:</strong></th><td>‘.$Search[$i][7].'</td></tr>‘;
echo ‚<tr><th><strong>Vyučujúci:</strong></th><td>‘.$Search[$i][11].'</td></tr>‘;
echo ‚<tr><th><strong>Dochádzka:</strong></th><td>‘.str_replace(„,“,“<br />“,$Search[$i][8]).'</td></tr>‘;
echo ‚<tr><th><strong>Výsledky testov:</strong></th><td>‘.str_replace(„,“,“<br />“,$Search[$i][9]).'</td></tr>‘;
echo ‚<tr><th><strong>Písomné práce:</strong><br />[Odovzdané/Požadované]</th><td>‘.$Search[$i][10].'</td></tr>‘;
//echo ‚<tr><th><strong>Prečítané knihy:</strong></th><td>‘.str_replace(„,“,“<br />“,$Search[$i][11]).'</td></tr>‘;
//echo ‚</table>‘;
//echo ‚<div class=“blocker“></div>‘;
//echo ‚<h2>Záverečné hodnotenie</h2>‘;
//echo ‚<table class=“privat“>‘;
//echo ‚<tr><th style=“width: 200px“><strong>Use of English</strong></th><td style=“width: 200px“>‘.$Search[$i][12].'</td></tr>‘;
//echo ‚<tr><th><strong>Speaking</strong></th><td>‘.$Search[$i][13].'</td></tr>‘;
//echo ‚<tr><th><strong>Reading</strong></th><td>‘.$Search[$i][14].'</td></tr>‘;
//echo ‚<tr><th><strong>Listening</strong></th><td>‘.$Search[$i][15].'</td></tr>‘;
//echo ‚<tr><th><strong>Writing</strong></th><td>‘.$Search[$i][16].'</td></tr>‘;
echo ‚</table><br />‘;

}
}

[/php]