Projekt LESS PLASTIC IS FANTASTIC – pravidlá a odporúčané metodické postupy

 

Hlavný cieľ projektu:

  • OBMEDZIŤ POUŽÍVANIE PLASTOVÝCH TAŠIEK v okrese Poprad NA MINIMUM.

Hlavná úloha účastníkov projektu:

  • vyplniť a odoslať on-line dotazník LESS PLASTIC IS FANTASTIC, ktorý sa nachádza na stránke Jazykového centra SpeakUp (https://speakup.sk/less-plastic-questionnaire/)
  • pre vyplnenie dotazníka nie je potrebná žiadna špeciálna registrácia
  • každý účastník vyplní v úvode dotazníka základné údaje o sebe (škola, trieda, meno žiaka, meno učiteľa angličtiny) a potom už rieši samotné environmentálne úlohy
  • každý účastník môže dotazník vyplniť a odoslať iba raz
  • žiaci môžu dotazníky vypĺňať individuálne, alebo ich môžu vypracovať spoločne, s celou triedou a za pomoci učiteľa, počas hodiny angličtiny.

Termín na vyplnenie a odoslanie dotazníka: 

  • 4. september 2017 30. septembra 2017 (vrátane)Dotazníky zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do zlosovania.

 

NAVRHOVANÝ POSTUP (nepovinný:)

A/ Hodinu angličtiny odporúčame začať krátkym motivačným rozhovorom o význame ochrany životného prostredia… Rozhovor by mal byť primeraný vekovej a vedomostnej úrovni triedy alebo skupiny. V počítačových miestnostiach, ale v triedach, s interaktívnou tabuľou by boli vhodné aj videá.

Na hodine odporúčame použiť aj názorné príklady:

1. rôzne predmety na ukážku a porovnanie, napr. igelitku a plátenú tašku, plastový obal na obedy a vlastnú sklenenú alebo kovovú mištičku, plastový a kovový príbor

2. obrázky, ktorých je plný internet, o tom, ako človek znečisťuje a ničí životné prostredie, ako škodí lesom, prírode, zvieratkám, aj sám sebe.

 

Rozhovor by mohol pokračovať u mladších žiakov otázkami: Is it good…. ? Yes/ No… Why? V triedach so staršími žiakmi napr. What´s better… why?…

Počas rozhovoru by bolo dobré napísať na tabuľu a vysvetliť tri slová: REUSING, REDUCING, RECYCLING

Od starších žiakov očakávame, že po diskusii vysvetlia význam týchto slov po anglicky, mladší môže samozrejme občas preskočiť aj do slovenčiny – dôležité je, aby už v úvode všetci žiaci chápali význam týchto troch slov.

 

B/ Vypracovanie pracovného listu worksheet – nepovinné…

Na stránke JC SpeakUp v časti https://speakup.sk/plastic-worksheets/ nájdete k téme LESS PLASTIC IS FANTASTIC dva pracovné listy (jeden je pre mladších a jeden pre starších študentov angličtiny).  Ich vypracovanie nie je povinné alebo nevyhnutné pre zaradenie do súťaže, resp. projektu.  Pripravili sme ich v snahe pomôcť učiteľom s prípravou žiakov na slovnú zásobu, ktorá je potrebná na vypracovanie dotazníka.

Učiteľ môže potrebný pracovný list vytlačiť pre všetkých žiakov a využiť ho v úvode hodiny pred vypĺňaním dotazníka, alebo aj hodinu vopred. Záleží to len od učiteľa… Takisto si každý môže z pracovného listu vybrať len určitú časť, alebo len nejaký nápad a a v práci so žiakmi a slovnou zásobou môže postupovať svojim spôsobom…

Na stránke s pracovným listami nájdete aj prekliky na ďalšie materiály vhodné na využitie v rámci projektu LESS PLASTIC IS FANTASTIC.

 

C/ Vyplnenie on-line dotazníka – povinné pre zaradenie do súťaže…

Na stránke www.speakup.sk nájdete v časti https://speakup.sk/less-plastic-questionnaire/ dva typy dotazníkov.

Pre mladších žiakov je to dotazník s logom Detskej jazykovej školy Happy School a pre starších je to dotazník pod hlavičkou SpeakUp-u .

Vypracovanie dotazníka je nenáročné, ale pravdepodobne si bude vyžadovať, hlavne u mladších žiakov, vedenie učiteľa.

Pre vyplnenie dotazníka nie je stanovený žiaden časový limit, takže každý žiak, resp. trieda, alebo skupina, môžu postupovať pri práci s dotazníkom vlastným tempom.

Po vypracovaní poslednej úlohy je dôležité dotazník ODOSLAŤ. Ako potvrdenie, že dotazník bol odoslaný do súťaže, sa ukáže každému účastníkovi poďakovanie za vyplnenie dotazníka.